Spicy Salmon / Aburi Salmon / Sushi 8pcs / Sashimi 8pcs

Maki+Sushi+Sashimi Platter Medium

Spicy Salmon, Aburi Salmon, Sushi 8pcs, Sashimi 8pcs

Log In